Search form

1 Thessalonians 2:7

7Manjijbayi nurrunya Jesus Christwanyi, karunki yalunya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Baki nanankardi barri yuku nurriyanyi ngajaka narrinya dungalanyi marda mamanyi jali nurru milidimba narrinya. Yuku nurriyanyi ngajaka narrinya yajinyi, ngala miku nurriyanyi ngajaka narrinya yajinyi, jali nurru milidimba narrinya. Miku. Ngala nurri maruka muwa narringi, nurruja lalanba narrinya. Nanangini jibarriwanyi, nyulu lalanbaka nangangi bardarda, baki nani barri nurruja lalanba narrinya nanamanji barri. Miku nurriyanyi milidimba narrinya dungalanyi, ngala nurri milidimba narrinya kardarda jangkurranyi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index