Search form

1 Thessalonians 3:13

13Jaliyi narri nani barri kudanyu maruka muwa yalungi, baki janarri jungku mili ngiruka kurdulu nangangi Kudkanyi, janarri jungku mili kunyba kurdulu nangangi, janarri barrinani kudukudu nangangi. Baki nanankardi barri mikuwali yingkawanyi karu God balkinyi jangkurranyi narringinkanyi, ngala janyulu karu God kunybanyi jangkurranyi narringi Jesus Christwanyi. Jalija wijba Jesus Christ wayka jambarri, baki bukambiju christianmuku, jayalu nangandu marda. Nanamanji barri janyulu karu God kunybanyi jangkurranyi narringi Jesus Christwanyi. Janyulu karu God narringi, narri jungunkanyi yurlurrmba nangangi, marukangangi narri muwa yalungi bukambijuyngka. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index