Search form

1 Thessalonians 3:2

2Ngala manjijba nurri Timothy langki barri narrindurri. Nanda Timothy, nyulu barrinani kanyiya nurrungi. Nyulu wakingka malumba nurrundu nangangi Kudkanyi. Nyulu marda karungka yalunya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi Jesus Christkanyi. Nurri manjijba Timothy narrindurri, nyulu milidimbiji narrinya, nyulu yabimbiji narrinya jungunkanyi mili ngiruka nangangi Kudkanyi. Janarri jungku mili ngiruka nangangi, baki janarri mili kudanyu kuyu nangangi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index