Search form

1 Thessalonians 3:8

8Waluku barri nurri balkijba muwa narringi, ngala karuyi nurrunya narringi Timothywanyi, baki nanijba barri nurru mirnarrijbangka muwa narringi, jungkukangangi narri yurlurrmba nanganginyina yuwana Jesus Christkanyi, baki nyulu bababanyamba narrinya Jesus Christwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index