Search form

1 Thessalonians 3:9

9Nurru wajbangka God nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Godanyunurru wajbangka God kunybanyi jangkurranyi, mirnarrijbangkangangi nurru muwa narringi. Yurrngumba nurru mirnarrijbangka muwa narringi, yuwajiwangangi narri jungkuka yurlurrmba nangangi Jesus Christkanyi. Yuwajiwa narri jungkuka ngiruka nangangi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index