Search form

1 Thessalonians 4:11

11Nurru ngajakangka narrinya, janarri kudanyu balanja jungunkanyi mardumardu muwa. Janarri kudanyu balanja jungunkanyi barrinani kandimuku yalungi yingkamukuyngka. Janarri balanja yingiykanyi yingkamuku yalungi yuwa. Janarri miku yililikajba yalunya mamanyi marda dungalanyi, ngala janarri waki barri wudumbikanyi narringi yaji. Nani barri nurru marda wabula karuyi narrinya, narri jungunkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index