Search form

1 Thessalonians 4:12

12Jaliyi narri jungku nani yurrngumba barri, baki yingkamukunyi jala yalu miku christianmuku, jayalu jingkijba narrinya, narri kunybamuku. Jayalu jingkijba narrinya, miku narrimi yililikajba yalunya dungalanyi, ngala narri waki narringinkanyi yajinyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index