Search form

1 Thessalonians 4:13-14

13-14Narri, bababanyamba ngambalaka. Nurru nulijbangka narringi jingkiykanyi yaji yalungi, jalija yalungka janyba. Nurru nulijbangka narringi jingkiykanyi yalungi yaji, baki miku narriyi kudanyu ngindu muwa yalungi. Ngambala jingkijbangka yaji nangangi Jesus Christkanyi. Janyba nangki, baki mili wankijba nyuli. Wijba nyuli kingkarri nangandurri Godyurri. Baki nanankardi barri ngambala jingkijbangka yaji yalungi barri marda, jala yalu kuyu nangangi jangkurr Jesus Christkanyi. Ngambala jingkijbangka yaji yalungi. Jalija yalungka janyba, baki janyulu mili wankamba yalunya marda Godwanyi. Janyulu kuyu yalunya kingkarri jungunkanyi nangandu Jesus Christnyina. Nanankardi barri, marda narrimi miku kudanyu ngindu muwa yalungi. Ngala nanamuku jala yalu miku kuyu nangangi jangkurr Jesus Christkanyi, miku yalimi jingkijba jungunkanyi mili wanka nangandu Godnyina. Baki nanankardi barri kudanyu yalu ngindu muwa yalunginkanyi kuyuwananyi. Barriwa.

15Nayinda jangkurr jala nurru milidimbaka narrinya, miku nayinda nurrungi jangkurr. Nayinda nangangi jangkurr, ngamanginkanyi mambukanyi Jesus Christkanyi. Jalija wijba Jesus Christ wayka nanginkurri jambarri, baki nanamuku christianmuku jalija yalu yuwajiwa wanka jungku wayka jambana nanamanji, miku yaliyi jilajba waluwa nanamukuyngka jali yalungka janyba wabula. Miku yaliyi jilajba waluwa yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index