Search form

1 Thessalonians 4:17

17Baki bayngkani barri ngambala, jala yuwajiwa jungku wanka nayiba jambana, jangambala marda kirrijba kingkarri nangandurri. Baki bukambiju ngambala christianmuku, nanamuku jali yalungka janyba waluwa, baki nanamuku jala yalu yuwajiwa wanka jungku, jangambalaka mardamardamba marda Jesus Christ kingkarri lalijina. Jangambala malumba jungku wanka nangandu Jesus Christnyina yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index