Search form

1 Thessalonians 4:4-5

4-5Narri nganinyimuku, marda ninjimi kuluka kunymamba nganyinyina maninganjana. Marda ninjimi lalanba nganyi maninganja. Marda narrimi mankumankuwa Kud, nyulu marda marukangka muwa nangangi nganyingkanyi maninganjanyi. Nanda nganyi maninganja nyulu marda kudukudu nangangi Kudkanyi, barrinani ninji kudukudu nangangi. Marda ninjimi miku kuluka kudanyu nangandu yurrngumba, nulijbangka nangangi yurrngumba barri. Ngala marda ninjimi kardarda kuluka nangandu. Nanamuku jala yalu durrijbangka Satan, miku yalimi kuluka kunymamba yalunginyina maninganjana. Miku yalimilalanba yalungi maninganja, baki nanda balki. Baki yalili kuluka yingkana jibarrina jala miku yalungi maninganja, baki nanda balkimirra. 6Jaliyi narri christianmuku kuluka kunymamba ngawamba nganyinyina maninganjana, baki nanda kunyba. Miku janarri barimba nanda yuwa nangangi Godkanyikulukankanyi jibarrina. Janarri jungku yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Jaliyi narri miku kuluka yingkana jibarrina, baki miku janarri jayijba jibarri yingkanyi nganiyngkanyi, baki miku janarri manku kiji nangangi. Wabula barri nurri karu narrinya, baki mili nurru karungka narrinya, jaliyi narri barimba nanda yuwa kulukankanyi jibarrina, baki janyulu ngarrangarra muwa narringi Kud. Janyulu daba narrinya, jaliyi narri miku kudanyu lalanba nganyi maninganja, jaliyi narri miku jungku kunyba nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index