Search form

1 Thessalonians 4:6

6Jaliyi narri christianmuku kuluka kunymamba ngawamba nganyinyina maninganjana, baki nanda kunyba. Miku janarri barimba nanda yuwa nangangi Godkanyikulukankanyi jibarrina. Janarri jungku yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Jaliyi narri miku kuluka yingkana jibarrina, baki miku janarri jayijba jibarri yingkanyi nganiyngkanyi, baki miku janarri manku kiji nangangi. Wabula barri nurri karu narrinya, baki mili nurru karungka narrinya, jaliyi narri barimba nanda yuwa kulukankanyi jibarrina, baki janyulu ngarrangarra muwa narringi Kud. Janyulu daba narrinya, jaliyi narri miku kudanyu lalanba nganyi maninganja, jaliyi narri miku jungku kunyba nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index