Search form

1 Thessalonians 4:8

8Nanankardi barri, jaliyi narri miku kuyu nayinda jangkurr, jala nurru karungka narrinya, jaliyi narri miku kuyu nayinda jangkurr, baki narri yurlwangka miku nanda nurrunginkanyi jangkurranyi, ngala nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Narri yurlwangka nanankanyi jangkurranyi jali wajba narrinya nanganginyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index