Search form

1 Thessalonians 5:10

10Ngambalangi mambuka Jesus Christ, nangki janyba ngambalangi. Janyba nangki ngamanginkanyi balkinyi yajinyi, baki nanankardi barri jangambala jungku mili wanka nangandu kingkarri yurrngumba barri. Yiningki jawuda ngambalangi, jangambalaka janyba waluwa janyulu wijba Jesus Christ. Yiningki jawuda ngambalangi, jangambala yuwajiwa jungku wanka nayiba jambana jalija nyulu wijba. Ngala jangambala jungku bukambiju malumba nangandu kingkarri, janybangangi nangki Jesus Christ ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index