Search form

1 Thessalonians 5:12

12Narri, bababanyamba ngambalaka, nurru ngajakangka narrinya. Godanyunurru ngajakangka narrinya, miku janarri yurlwa yalungi jala yalu milidimba narrinya nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Marda narringkimi mankumanku kunymamba yalungi, yarrijbangangi yalunya milidimbikanyi yaji Godwanyi. Yalu milidimbaka narrinya, narri jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index