Search form

1 Thessalonians 5:15

15Jaliyi yingkawanyi wajba nganinyi kijinyi, baki marda narrimi karu nanda nganinyi, miku nyulu wiykunumbikanyi nanda kiji nangandurri yingkayurri. Ngala marda nyulimi yabimba kunyba yaji nangangi jali wajba kijinyi. Marda narringkimi yabimba kunyba yaji yurrngumba barri. Baki marda narrimi yabimba kunyba yaji yalungi bukambijuyngka marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index