Search form

1 Thessalonians 5:18

18Yiningki narri jungkuka mardumardu muwa, mikuyaji kijinyi narrindu. Ngala yiningki narri jungku kijiyudi. Marda narrimi miku balkijba muwa nanankanyi kijinyi. Marda narrimi yuwajiwa mardumardu muwa. Marda narrimi wajba God narringinkanyi kunybanyi jangkurranyi yurrngumba barri, jala narri jungku mikuyaji kijinyi narrindu, baki jala narri jungku kijiyudi. Marda narrimi wajba God narringinkanyi kunyba jangkurranyi yurrngumba barri. Nani barri nyulu nulijbangka God narringi jungunkanyi yurrngumba barri. Nyulu nulijbangka narringi, narri mirnarriykanyi muwa nangangi Kudkanyi, narri yanybikanyi mududu nangangi Kudkanyi, narri jungunkanyi miku narriyi balkijba muwa kijinyi. Nani barri marda narrimi jungku yurrngumba barri, nyulungangi bababanyamba narrinya Jesus Christwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index