Search form

1 Thessalonians 5:19-22

19-22Jala yingkawanyi milidimbaka yalunya jangkurranyi Kudkanyi, baki jala yingka yanybaka, wajbayi jangkurr Godwanyi, baki marda narringkimi mankumanku nanankanyi jangkurranyi. Marda narringkimi kudanyu mankumanku nanankanyi jangkurranyi, balanjankanyi nanda jangkurr, jaliyi kunyba jangkurr, jaliyi balki jangkurr. Nanda jangkurr jala nyulu yanybaka, jaliyi nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi, baki munyajbakiyi nanda nganinyi yanybikanyi nanda jangkurr, dujangangi nanda jangkurr. Marda narrimi miku kurrkunba nanda nganinyi yanybikanyi nanda jangkurr. Marda narrimi miku kurrkunba, nyulu milidimbikanyi yalunya jangkurranyi Kudkanyi. Wajbangka nanda nganinyi jangkurranyi yanybikanyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Jaliyi narri kurrkunba nanda nganinyi yanybikanyi, baki nanda barrinani narri kurrkunbaka nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Baki marda narrimi miku kurrkunba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Marda narrimi durrijba ngawamba kunyba jangkurr, miku balki jangkurr. Marda narrimi yingijba balki yaji. Marda narrimi yingijba barriwa barri bukamba nanda balki yaji. Barriwa.

23Nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi mardumardu muwa Godwanyi. Nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi mardumardu muwa. Nurru ngajakangka Kud, janyulu yabimba narrinya jungunkanyi barrinani kudukudu nangangi. Yurrngumba barri marda narrimi jungku barrinani kudukudu nangangi. Nurru ngajakangka Kud, janarri jungku kunyba nani barri, janarri jungku kunyba kurdulu, baki janarri jungku kunyba mankanyi marda. Baki jalija nyulu wijba ngambalangi mambuka Jesus Christ, jalija nyulu wijba, baki mikuwali yingka yanyba nangangi Jesus Christkanyi narringi, narri jungkuyi balki nangangi Kudkanyi. Mikuwali yingka yanyba nani nangangi Jesus Christkanyi, jaliyi narri jungku kunyba, jaliyi narri jungku barrinani kudukudu nangangi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index