Search form

1 Thessalonians 5:2

2Narri jingkijbangka nayinda yaji. Baku barri janyulu duja wijba nanginkurri jambarri, ngala miku ngambaliyi jingkijba wanyimbala wijbaja. Miku ngambaliyi jingkijba wanyimbala. Mankumanku narringka maninjakunyi. Jalija nyulu ngankijba barndana nanda maninjaku maninjakuykanyi yaji, baki miku nyuliyi waluku karu yingkamuku wanyimbala janyulu maninjakujba yaji. Ngala kardarda nangka binanybaka mungana barri, jala mikuwali yingkawanyi najba. Baki miku nyuliyi jingkijba mungkijiwanyi nanankanyi barndanyi. Miku nyuliyi jingkijba wanyimbala badajbaja nanda maninjaku. Baki nani barri miku ngambaliyi jingkijba wanyimbala wijbaja Jesus Christ. Miku ngambaliyi jingkijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index