Search form

1 Thessalonians 5:23

23Nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi mardumardu muwa Godwanyi. Nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi mardumardu muwa. Nurru ngajakangka Kud, janyulu yabimba narrinya jungunkanyi barrinani kudukudu nangangi. Yurrngumba barri marda narrimi jungku barrinani kudukudu nangangi. Nurru ngajakangka Kud, janarri jungku kunyba nani barri, janarri jungku kunyba kurdulu, baki janarri jungku kunyba mankanyi marda. Baki jalija nyulu wijba ngambalangi mambuka Jesus Christ, jalija nyulu wijba, baki mikuwali yingka yanyba nangangi Jesus Christkanyi narringi, narri jungkuyi balki nangangi Kudkanyi. Mikuwali yingka yanyba nani nangangi Jesus Christkanyi, jaliyi narri jungku kunyba, jaliyi narri jungku barrinani kudukudu nangangi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index