Search form

1 Thessalonians 5:27

27Godanyungayu ngajakangka narrinya, janarri yanyba nayinda jangkurr nanginyina najana yalungi. Janarri yanyba nayinda jangkurr yalungi bukambijuyngka christianmukuyngka narringinyina yajina. Janarri yanyba nayinda jangkurr yalungi, nyulungangi Jesus Christ nulijbangka yalungi, yalu mankunkanyi nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index