Search form

1 Thessalonians 5:3

3Nanamuku jala yalu miku christianmuku, yalungka barri yanybaka nayi barri, “Yuku ngambala jungku mardumardu muwa, mikuyajingangi kijinyi ngambalandu. Yuku ngambala mardumardu muwa yurrngumba barri.” Nani yalungka yanybaka, ngala dulu barri yalundurri badajbaja kiji. Dulu barri. Mankumanku narringka jibarrinyi. Jala nyulu ngawukuku barringa nangkaja birnandaykanyi bardardanyi, baki dulu barri janyulu badajba kiji nangandurri. Dulu nyulu linjumbaka muwa bardardawanyi. Baki nani barri marda, dulu barri badajbaja Jesus Christ, ngala miku ngambaliyi jingkijba wanyimbala. Dulu barri badajbaja Jesus Christ, baki janyulu manku kiji yalungi jala yalu miku kuyu nangangi jangkurr. Jungkuka yalu balki nangangi, baki nanankardi janyulu daba yalunya, jalija nyulu wijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index