Search form

1 Thessalonians 5:4-5

4-5Ngala narri christianmuku, miku narrimi jungku barrinani yalu jala miku yalimi jingkijba Kud. Miku yalimi kuyu nangangi jangkurr Jesus Christkanyi. Yalu jungkuka barrinani mungana yajina. Jala mungana yajina, baki miku ngambaliyi najba yingka, miku ngambaliyi jingkijba nanda jala nyulu yabimbaka. Yalu jungkuka barrinani mungana yajina. Miku yalimi jingkijba nanda jalija yabimba Jesus Christwanyi, nyulu wiykanyi. Baki nanankardi barri jayalu manmala barri jalija nyulu wijba. Jayalu kudanyu manmala nangangi nanamanji barri, mikungangi yalimi kuyu nangangi jangkurr. Ngala miku ngambaliyi jungku barrinani mungana yajina. Narri kuyungka nangangi jangkurr Jesus Christkanyi, baki narri jungkuka barrinani kambana yajina. Jala kambana yajina, baki yuku ngambala najba yaji. Yuku ngambala jingkijbangka nanda jala yingkawanyi yabimbaka. Narri jungkuka barrinani kambana yajina. Narri jingkijbangka Jesus Christ, nanda jalija nyulu yabimba. Narri jingkijbangka Jesus Christ, janyulu wijba baku barri. 6-8Baki nanankardi barri marda ngambalakimi birrirrinja nangangi Jesus Christkanyi. Marda ngambalakimi birrirrinja nangangi jalija nyulu wijba. Marda ngambalimi jungku barrinani kambana yajina. Jala nyulu mungana yajina, baki miku yalungkimi birrirrinja yabimbikanyi yaji, ngala yalu kuluka barri. Ngala jala nyulu kambana yajina, baki yamininyi yalu jungku. Birrirrinja yalungka yabimbikanyi yaji. Baki nani barri marda ngambalimi jungku barrinani kambana yajina. Marda ngambalakimi birrirrinja nangangi Jesus Christkanyi. Marda ngambalakimi birrirrinja nangangi jalija nyulu wijba. Ngala miku ngambaliyi manmala. Miku ngambaliyi manmala jalija nyulu wijba.

Jala ngambala yukumba nangangi wiykanyi, baki marda ngambalimi kuyu nangangi jangkurr Jesus Christkanyi, baki marda ngambalimi maruka muwa yalungi yingkamukuyngka. Jaliyi ngambala jungku nani barri, baki mikuwali linjumba ngambalanya kurdulu balkimukunyi. Miku yaliyi linjumba ngambalanya kurdulu, barrinani mikuwali linjumba mankanyi wuniwanyi, jala nyulu malankarri jumbala nangandu ngaluna, barrinani yanmarrankuna. Jaliyi ngambala munyajba nangangi jangkurr jungunkanyi ngamandu kurduluna, baki jaliyi ngambala maruka muwa yalungi, baki jangambala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, baki miku yaliyi linjumba ngambalanya kurdulu balkimukunyi. Baki ngambala jingkijbangka Jesus Christ, nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda, jala ngambala kuyu nangangi jangkurr. Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda, barrinani jungkuka ngarrkadabawarr kulaji mardarda kalawunyi malankarrina kulabajarrana, baki mikuwali yingkawanyi daba nangangi kulaji. Nani barri marda nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda Jesus Christwanyi, baki mikuwali yingkawanyi daba ngambalanya kurdulu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index