Search form

1 Thessalonians 5:9

9Yarrijbayi ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku Godwanyi. Miku ngambalanyiyanyi yarrijba, nyulu kijiwiykanyi ngambalangi, nyulu daykanyi ngambalanya, nyulu manjiykanyi ngambalanya wayka jangurri. Miku nyuliyanyi yarrijba ngambalanya nanankanyi. Ngala nyuli yarrijba ngambalanya, nyulu marrimbikanyi ngambalanya mardarda. Jala ngambala kuyu nangangi jangkurr Jesus Christkanyi, baki janyulu marrimba ngambalanya mardarda yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index