Search form

1 Timothy 1:1-2

1-2Ngayu, ngaki niji Bul. Ngayu yarrijbangka nayinda jangkurr nganyi, Dimudi. Ninji barrinani jandanyi ngaki, kuyungangi ninji jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngana buli manjijba, Kudwanyi marda Jisus Krayiswanyi. Ngana buli manjijba. Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda Kudwanyi. Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba. Baki Jisus Krayiswanyi, nyuli karu ngambalanya nangangi Kudkanyi. Karu nyuli ngambalanya Kudkanyi, baki nanda jangkurr nangangi duja. Ngana nyuli jirrinyba Kudwanyi. Jirrinybayi ngana, ngayu milidimbiji yalunya yingkamuku nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa. Yanyba ngayu mududu bulangi, Kudkanyi marda Jisus Krayiskanyi. Ngajaka ngayu bulanya, janinji jungku mardumardu muwa. Jungku janinji mardumardu muwa, jingkijbangangi ninji bulanya, jabula yabimba kunyba yaji nganyi. Baki ninji jingkijba Kud, manjamanjamba nyuli nanda balki yaji, jali ninji yabimba wabula. Jingkijba ninji nani, baki nanankardi barri janinji jungku mardumardu muwa. Barriwa.

3-4Wabula, jali ngayu barlba bayungu Masiduniyayurri, ninga ngajakayi yajinyi. Kudanyu ninga ngajakayi, janinji mili jungku nanaba karrurri Yibisus. Ninga ngajakayi, ninji kurrkunbiji nanamuku nganinyimuku, jali milidimba yinini jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Yalu milidimbayi yinini jangkurr, jujijbawarr jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Muningka yalungki yanyba yinini yuwanyi. Muningka yalungki yililikajba yingkanyi yajinyi, marda wankalanyi nganinymukuyngka. Muningka yalungki jakakajba nanankanyi yajinyi. Marda yalungkimi miku yanyba nani. Marda miku yalunjalimi milidimba nani. Kurrkunbakiyi yalunya milidimbikanyi nani. Jirrinybakiyi yalunya, ngawamba milidimbiji duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index