Search form

1 Timothy 1:16

16Jungku ngayi nani barri, ngala nyuli yabimba kunyba yaji ngaki Kudwanyi. Kunyba yaji nyuli yabimba ngaki. Yabimba ngayili kaja balki yaji nangangi Jisus Krayiskanyi, ngala nyuli manjamanjamba ngaki balki yaji Kudwanyi. Nani barri nyuli minimba narrinya, yuku nyulu manjamanjambaka balki yaji yalungi yingkamukuyngka. Nanijba barri ngayu jungkuka kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi, marukangangi nyuli muwa ngaki. Baki nani barri nyulu maruka muwa yalungi yingkamukuyngka, nganinymukuyngka marda jibarrimukuyngka. Jaliyi yalu kuyu nangangi jangkurr, baki janyulu manjamanjamba yalungi balki yaji marda. Baki janyulu wankamba yalunya baku, bayngkani jalija yalungka janyba. Jaliyi yalu kuyu nangangi yangkurr, jaliyi yalu durrijba nangangi jangkurr yurrngumba, baki janyulu wankamba yalunya yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index