Search form

1 Timothy 1:17

17Yanyba ngambala mududu nangangi Kudkanyi. Wajba ngambala Kud kunybanyi jangkurranyi. Nyulu walkurramirra mambuka ngambalangi. Mirnarrijba ngambala muwa nangangi. Jungkuka nyulu kunyba yurrngumba. Jungkuka nyulu wanka yurrngumba. Miku ngambaliyi najba Kud, ngala ngambala jingkijba, nyulu jungkuka wanka yurrngumba, nyulu walkurra mambuka ngambalangi. Marda yalimi bukambijunyi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi yurrngumba. Marda yalimi jingkijba, nyulu walkurramirra mambuka yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index