Search form

1 Timothy 1:18

18Yarrijba ngayu nayinda walkurra jangkurr najana nganyi, Dimudi. Jungku ninji barrinani jandanyi ngaki. Jirrinyba ninga, mankuwakiyi nayinda jangkurr, jala ngayu yarrijba ninga nanginyina najana. Ninga nyuli yarrijba Kudwanyi, ninji wakinkanyi nangangi. Marda nganyingkimi mankumanku nanankanyi jangkurranyi. Jaliyi yalu yabimba kiji nganyi, baki marda ninjimi mankuwa nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi mankuwa nanankanyi jangkurranyi, jali nyulu karu nurrunya nganyi, ninjija waki nangangi. Yarrijba ninga Kudwanyi, ninjija jungku wakiwarr nangangi. Jalija ninji mankuwa nayinda jangkurr, baki janinji mili waki kudanyu nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index