Search form

1 Timothy 1:3-4

3-4Wabula, jali ngayu barlba bayungu Masiduniyayurri, ninga ngajakayi yajinyi. Kudanyu ninga ngajakayi, janinji mili jungku nanaba karrurri Yibisus. Ninga ngajakayi, ninji kurrkunbiji nanamuku nganinyimuku, jali milidimba yinini jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Yalu milidimbayi yinini jangkurr, jujijbawarr jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Muningka yalungki yanyba yinini yuwanyi. Muningka yalungki yililikajba yingkanyi yajinyi, marda wankalanyi nganinymukuyngka. Muningka yalungki jakakajba nanankanyi yajinyi. Marda yalungkimi miku yanyba nani. Marda miku yalunjalimi milidimba nani. Kurrkunbakiyi yalunya milidimbikanyi nani. Jirrinybakiyi yalunya, ngawamba milidimbiji duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa. 5Nyuli jirrinyba ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Nyuli jirrinyba ngambalanya, milidimbiji ngawamba nangangi jangkurr. Karu nyuli ngambalanya, marukankanyi muwa yalungi yingkamukuyngka. Yuku ngambala maruka muwa yalungi, ngawamba jaliyi ngambala durrijba nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Yuku ngambala maruka muwa yalungi, jaliyi nyulu jungkuka ngamandu kurduluna. Baki ngambala jungkuka mardumardu muwa, kuyungangi ngambala nangangi jangkurr. Ngambala jungkuka mardumardu muwa, durrijbangangi ngambala nangangi jangkurr yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index