Search form

1 Timothy 1:5

5Nyuli jirrinyba ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Nyuli jirrinyba ngambalanya, milidimbiji ngawamba nangangi jangkurr. Karu nyuli ngambalanya, marukankanyi muwa yalungi yingkamukuyngka. Yuku ngambala maruka muwa yalungi, ngawamba jaliyi ngambala durrijba nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Yuku ngambala maruka muwa yalungi, jaliyi nyulu jungkuka ngamandu kurduluna. Baki ngambala jungkuka mardumardu muwa, kuyungangi ngambala nangangi jangkurr. Ngambala jungkuka mardumardu muwa, durrijbangangi ngambala nangangi jangkurr yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index