Search form

1 Timothy 2:10

10Nanamuku jibarrimuku jala yalu nulijba jungunkanyi kunyba Krisjin, marda yalimi maruka muwa yalungi yingkamukuyngka. Marda yalimi yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka yurrngumba. Baki jayalunya jingkijba Kudwanyi, yalu jungkuka kunyba nangangi, yabimbangangi yalu kunyba yaji yingkamukuyngka. Miku yalu kunyba, kajangangi yalungi kunyba jumbala. Miku. Yalu kunyba Krisjin, jala yalu yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index