Search form

1 Timothy 2:11

11Marda yalimi karda jungku jurjina, jibarrimuku. Marda yalimi manku nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda yalimi kudanyu manku nangangi jangkurr, baki jayalu jingkijba nanda jangkurr nangangi. Marda yalimi mirnarrijba muwa jala yalu manku nanda jangkurr. Marda yalimi miku jungku barrinani walkurra mambuka jurjina, ngala marda yalimi karda jungku mankunkanyi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index