Search form

1 Timothy 2:14

14Baki baku barri yanybayi miya jibarrinyi, jujambayi jibarri nanangini miyawanyi. Waluku karuyi bulanya Kudwanyi, miku buliyi jarrba mama yingamalinanyi kurndananyi. Ngala jujambayi jibarri nanangini miyawanyi, baki nyuli jarrba nanda mama. Baki kamu barri nanangini nganinyiwanyi, marda nyuli jarrba nanda mama nanamunanyi kurndananyi. Miku nyuliyanyi jujamba nganinyi nanangini miyawanyi, ngala jarrbayi nanda mama nganinyiwanyi. Jingkijbayi, marda nyulimi miku jarrba mama, karuyingangi nganinyi Kudwanyi, miku jarrkanyi nanda mama. Jarrba buli mama, baki jingkijbayi, buli jungku balkina yuwana Kudkanyi. Barriwa. Yi, jujambayi nanda jibarri miyawanyi, baki nanankardi barri marda yalimi jungku karda jurjina jibarrimuku. Marda yalimi miku jungku barrinani mambukamuku yalungi nganinyimukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index