Search form

1 Timothy 2:2

2Marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi mambukamukuyngka wandijiyana. Marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi, mambukamukuyngka jurjkanyi, baki mambukamukuyngka Kubaminkanyi, baki mambukamukuyngka ngarrkadabawarrayngka. Marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi, miku jayalu yabimba kiji yingkamukuyngka, baki jangambala jungku mardumardu muwa, mikuyaji kijinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index