Search form

1 Timothy 2:7

7Baki manjijbayi ngana Kudwanyi. Manjijbayi ngana karunki yalunya jala yalu miku Jumuku, jala yalu ngurranyimuku ngaki. Manjijba ngani karunki yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Karu ngayi yalunya Jisus Krayiskanyi, jali nangka janyba yalungi marda. Janyba nangki Jisus yalungi marda ngurranyimukuyngka, baki nanijba barri janyulu manjamanjamba yalungi balki yaji marda Kudwanyi, jaliyi yalu kuyu nangangi jangkurr. Nayinda jangkurr, karu jala ngayu yalunya marda, nayinda duja jangkurr. Nayinda jangkurr duja, yurlurrmba. Miku ngayimi jujijba. Ngaki jangkurr yurlurrmba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index