Search form

1 Timothy 2:8

8Nulijba ngayu yalungi krisjinmukuyngka, yalu yanybikanyi mududu nangangi Kudkanyi. Bukambiju Krisjinmuku wandijiyana, marda yalimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Jala yalu yanyba mududu nangangi, baki marda yalungkimi miku jakakajba. Marda yalimi miku ngarrangarra muwa jala yalu yanyba mududu Kudkanyi. Ngala marda yalimi jungku mardumardu muwa jala yalu yanyba mududu nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index