Search form

1 Timothy 3:10

10Nanamuku Krisjinmuku jurjkanyi, marda yalungkimi mankumanku yalungi, jala yalu nulijba wakiwarr jurjkanyi. Marda yalungkimi kudanyu mankumanku yalungi, jaliyi yalu jungku kunybana yuwana Kudkanyi yurrngumba, jaliyi yalu durrijba nangangi jangkurr yurlurrmba. Marda yalimi balanja nganinyi nani, baki yuku barri jayalu yarrijba nanda nganinyi wakiwarr jurjkanyi, jaliyi nyulu kunyba jungku nangangi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index