Search form

1 Timothy 3:16

16Jingkijba ngambala nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, nanda walkurra jangkurr, duja. Wabula kamambarra nanamukunyi wankalamukunyi, miku yaliyanyi jingkijba Kud. Ngala nyuli karu yalunya bijal jangkurranyi, baki baku barri mili nyuli karu yalunya jangkurranyi Kudwanyi. Baki mili baku nyuli manjijba nangangi jandanyi Jisus nanginkurri wayka. Badajbayi Jisus nanginkurri jambarri, baki kajamukunyi yali najba Jisus. Baki nanangini Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, nyuli minimba ngambalanya Jisuskanyi. Minimbayi ngambalanya Jisuskanyi, ngawamba nyulu nanganginmirra jandanyi Kudkanyi. Baki nanamukunyi Yanjilmukunyi, yali najba nangangi jandanyi Jisus marda. Barriwa wiykunumbayi nangangi jandanyi kingkarri Kudwanyi, jungunki nangandu yurrngumba. Nayimanji kudiyamuku nganinyimuku yalu jilalajbangka lukuluku wandijiyana, yalu karungka bukambiju nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki kajamukunyi yalu kuyungka jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index