Search form

1 Timothy 3:2

2Nanda malbu jurjkanyi, marda nyulima jungku nani. Marda nyulimi jungku kunybana yuwana Kudkanyi yurrngumba. Marda nyulimi jungku jirdi ngawamba yingamliyngka maninganjanyi. Miku kaja maninganja nangangi, ngawamba yingamali. Marda nangkimi mankumanku kunybanyi yuwanyi yurrngumba, miku balkinyi yuwanyi. Marda nyulimi miku ngarrangarra muwa yingkanyi. Jala badajba yingkamuku krisjinmuku, jala yalu yidamba nanda jurj, baki marda nyulimi kuyu yalunya nanganginkurri barndarri malbuwanyi jurjkanyi. Marda nyulimi lalanba yalunya, jala yalu yidamba. Nanda malbu jurjkanyi, marda nyulimi yingkamuku nangangi Kudkanyi. Marda nyulimi kunyba milidimbawarr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index