Search form

1 Timothy 3:4

4Marda nyulimi jungku mambuka yalungi, jalili yalu jungku nanganginyina barndana. Marda nyulimi lalanba yalunya kudanyu barri. Marda nyulimi lalanba yalunya, milidimbijina yalunya, yalu jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Baki marda nyulimi yabimba yalunya, yalu ngayangayiykanyi nanganginkanyi jangkurranyi. Marda yalimi yabimba bukamba yaji jala nyulu jirrinyba yalunya. Marda yalimi yabimba nanda yaji, jungkungangi nyulu kunyba nganinyi Kudkanyi. Marda yalimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi, nyulungangi kunyba nganinyi nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index