Search form

1 Timothy 3:5

5Nani barri, marda nyulimi lalanba yalunya, nangangi maninganja marda nanganginmuku jandanyimuku. Jaliyi nyulu miku lalanba yalunya, jaliyi nyulu miku milidimba yalunya, yalu ngayangayiykanyi nanganginkanyi jangkurranyi, baki yanka janyulu lalanba yalunya krisjinmuku nanganginyina jurjina. Yanka janyulu milidimba yalunya, yalu ngayangayiykanyi nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Kudwanyi nyulu lalanbaka yalunya krisjinmuku, nanganginmuku jandanyimuku, baki nani barri nanangini malbuwanyi jurjkanyi, marda nyulimi lalanba yalunya krisjinmuku nanganginyina jurjina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index