Search form

1 Timothy 3:6

6Nanamukunyi krisjinmukunyi, marda yalimi miku yarrijba buyingkinyi krisjin malbu yalungi. Miku. Jaliyi yalu yarrijba buyingkinyi krisjin malbu yalungi, baki yiningki janangka mankumanku, nyulu walkurra mambuka, yiningki janangka barrarrakijba. Nanda balki. Baki yiningki yanybaja Kud nangangi, nyulu jungkuka balkina yuwana. Nani barri wabula kamambarra yanybayi Kud nangangi Sayidinkanyi, nyulu jungkuyi balkina yuwana. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index