Search form

1 Timothy 4:1-2

1-2Nayinda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, yanyba nyuli nayinda jangkurr, “Baku barri, kudiyamuku, jayalu balkimuku. Yalu mankuka yalungi balki jangkurr wuwarranyi. Miku yalimi milidimba duja nanankanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi, ngala yalu milidimbaka nanankanyi jangkurranyi jali wajba yalunya nanamukunyi jujambawarranyi wuwarrmukunyi. Nani barri yalu milidimbaka balkinyi jangkurranyi. Jungku yalu balkimirra nangangi Kudkanyi, ngala miku yalungkimi yanyba muwa yalu jungku balki. Kudiyamuku Krisjinmuku, jalija yalu manku yalungi balki jangkurr, baki jayalu kuyu nanda jangkurr. Jayalu mamanumba nanda kunyba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku jayalu mili durrijba nangangi jangkurr. Jayalungka yangkalamba nanganbunanyi Jisus Krayisnanyi, kuyungangi jayalu nanda balki jangkurr jali wajba wuwarrmukunyi.” Barriwa. Nani barri yanybaka Kunyba Ngarndu Kudkanyi, jayalu jungku balki nani baku barri. 3-5Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku jala durrijba wuwarranyi jangkurr, miku yalimi milidimba yurlurrmba jangkurr. Milidimba yalunjalu yingkamuku, marda yalimi miku jungku maninganjayudi. Milidimba yalu mamanyi, marda yalimi miku jarrba kudiya mama. Nani barri yalunjalu milidimba balkinyi jangkurranyi. Miku yalimi milidimba yurlurrmba jangkurranyi mamanyi. Ngala yabimbayi mama junu jarrkanyi Kudwanyi. Miku yingka mama kunyba jarrkanyi, ngala yingka balki jarrkanyi. Miku. Yabimba nyuli bukamba yaji Kudwanyi. Jungkuka nyulu kunyba yurrngumba, baki yabimba nyuli bukamba yaji kunyba. Marda ngambalimi miku yanyba kudiyayngka mamanyi, miku nanda kunyba jarrkanyi. Yanybaka Kud, bukamba mama kunyba jarrkanyi, baki nanankardi marda ngambalimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi mamanyi. Marda ngambalimi waluku yanyba mududu nangangi, baki yuku jangambala jarrba mama. Baki marda ngambalimi manku nangangi jangkurr marda. Marda ngambalimi karu Kud, ngambala mirnarrijba muwa nangangi, wajbangangi nyulu ngambalanya mamanyi. Baki nyulu mirnarrijba muwa Kud, jarrbangangi ngambala mama nangangi, jali nyulu yabimba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index