Search form

1 Timothy 4:16

16Lalanba nganyingkiyi nangangi Kudkanyi. Miku nganyingkiyi yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Milidimbakiyi kunyba jangkurr yurrngumba. Jaliyi ninji jungku nani, baki janinya marrimba mardarda Kudwanyi. Marrimbaja ninya mardarda baki yalunya jala manku nganyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Janyulu marrimba yalunya mardarda marda, kuyungangi yalu nganyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Baki janinji jungku wanka nangandu yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index