Search form

1 Timothy 5:10

10Baki yingkamukunyi marda yalimi jingkijba nanda miyaji, nyulili jungku kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba. Nyuli jardiykunumba nanganginmuku kulunganja kunymamba yurrngumba. Nyulili yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka yurrngumba. Nyulili lalanba yalunya krisjinmuku jala yidamba nangangi jurj, nyulili kuyu yalunya nanganginkurri barndarri jarrji mama. Nyulili kandimba yalunya kijiyudi. Nani barri marda nyulimi yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Nanda miyaji jala jungku nani, marda narrimi yarrijba nangangi niji najana narri lalanbikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index