Search form

1 Timothy 5:11-12

11-12Ngala nanda miyaji, jala jilijba bardibardingujba mankanyi, mikujiyi yarrijba nangangi niji najana jurjkanyi. Yiningki waluku janyulu yanyba, nulijba nyulu wakinkanyi ngawamba nangangi Jisus Krayiskanyi, ngala baku barri yiningki janangka yangkalamba nanamunanyi jangkurrnanyi, wakinkanyi nangangi. Yiningki janangka yangkalamba nanamunanyi jangkurrnanyi, nulijbangangi nyulu nganiyngkanyi jamalunkanyi. 13Nanda miyaji jala jilijba bardibardingujba, jala nyulu muningka jungku yurrngumba, baki janyulu bunmalijba mankanyi, jala nyulu miku waki. Jilalajbaja yingkarri barndarri, yingkarri barndarri. Janyulu walkurra janyi, ngala miku nyuliyi karu yalunya Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index