Search form

1 Timothy 5:16

16Ngala nanda miyaji, jala jungku yiningki jirdi krisjin kulunganjanyi, yiningki jirdi krisjin kukulimba nyulu, marda yalimi yalu lalanba nanda miyaji. Jala nyulu jungku nani, jala yingka nangandu lalanbikanyi, marda yalimi lalanba nanda miyaji. Marda narrimi miku yarrijba nangangi niji najana jurjnyina. Marda narrimi jurjkanyi miku wajba nanda miyaji dungalanyi wudumbikanyi mama baki jumbala. Ngala nanganginmukunyi, marda yalimi lalanba nanda miyaji. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index