Search form

1 Timothy 5:17

17Kudiya malbumalbu jurjkanyi, yalu milidimba kunybanyi jangkurranyi yurrngumba. Yalunjalili milidimba Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. Yalili waki kudanyu nangangi Kudkanyi. Nani yalili waki kudanyu nangangi Kudkanyi. Yalu yabimba walkurra yaji nangangi. Baki nanamuku krisjinmuku jurjkanyi, marda yalunjalimi wajba milidimbawarr dungalanyi. Marda yalunjalimi wajba kajanyi dungalanyi, wudumbikanyi mama baki jumbala. Marda yalunjalimi wajba milidimbawarr jurjkanyi dungalanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index