Search form

1 Timothy 5:18

18Marda yalunjalimi wajba dungalanyi. Nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka nayi, “Mikujiyi kurrkunba yarrama jarrkanyi karnba ngala nyulu wakingka. Yuku nyulu jarrba karnba ngala nyulu wakingka.” Baki yingka jangkurr najana Kudkanyi yanybaka, “Nanda jala waki yingkanyi, marda nyulimi wudumba dungala wakinkanyi.” Baki nani barri nanamannga nanda nganinyi jala waki nangangi Kudkanyi, mardakimi yingkamukunyi wajba dungalanyi, wudumbikanyi yaji nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index