Search form

1 Timothy 5:22

22Mikujiyi dulu yarrijba nganinyi malbu jurjkanyi. Mankumanku nganyingka nganiyngkanyi. Yanybakiyi mududu nangangi Kudkanyi nanankanyi nganiyngkanyi. Baki yuku jaliyi nyulu jungku kunyba yurrngumba, yuku ninji yarrijba malbu jurjkanyi. Ngala mikujiyi yarrijba dulu. Jaliyi ninji dulu yarrijba nanda malbu jurjkanyi, baki baku, jaliyi nyulu yabimba balki yaji, baki ninjiyi marda jungku balki. Ninjiyi marda jungku balki nanganginkanyi balkinyi yajinyi, mikungangi nganyingkiyanyi mankumanku kudanyu yarriykanyi nanda malbu jurjkanyi. Mikujiyi yabimba balki yaji. Jungkukiyi kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index