Search form

1 Timothy 5:23

23Yingkamukunyi yalu yabimba balki yaji, baki winyurruwa jangambala jingkijba yalungi balki yaji. Ngala yingkamukunyi yalu yabimba balki yaji kardarda, baki ngawamba baku ngambala jingkijba yalungi balki yaji. Ngala nyulu jingkijbangka yalungi balki yaji, Kudwanyi, baki janyulu yanyba yalungi barrinani yanybaka mambuka kurdusnyina manjiykanyi yalunya. Janyulu yanyba yalunginkanyi balkinyi yajinyi Kud. Janyulu yanyba bukambijuyngka yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index